1. Οι όροι της χρήσης και το έντυπο εγγραφής αποτελούν την σύμβαση μεταξύ της πλατφόρμας και του χρήστη.
  2. Η πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (στο εξής το «πλατφόρμα») και η χρήση των Υπηρεσιών του από τον Πελάτη πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Πελάτη, ο οποίος θα είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη,
  3. Η πρόσβαση του Πελάτη στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της theofilis.gr και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης απεδέχθη πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οι παράμετροι του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης αλλάζουν διαρκώς με δεδομένες τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, που σημειώνονται ιδιαίτερα στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και για το λόγο αυτόν ο πελάτης θα πρέπει να διαθέτει προγράμματα συμβατά με την πλατφόρμα προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση αυτής. Η πλατφόρμα δικαιούται – προκειμένου να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες της – από καιρού εις καιρό να μεταβάλλει τα στοιχεία και τις παραμέτρους του συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στις οποίες θα πρέπει να προσαρμόζεται ο πελάτης.
  4. Ο πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού παραλαβαίνει από την πλατφόρμα, τον Μυστικό Κωδικό Αναγνώρισης (Password) του Πελάτη καθώς και τον Κωδικό Ταυτότητας (UserID). Ο Κωδικός Ταυτότητας του Πελάτη ή UserID είναι ένας μοναδικός κωδικός, που αποτελεί την ταυτότητα του Πελάτη, για την είσοδο του στο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Ο Μυστικός Κωδικός Αναγνώρισης (Password) είναι ένας κωδικός μέσω του οποίου το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της πλατφόρμας αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο Πελάτη και του επιτρέπει την πρόσβαση για πραγματοποίηση της χρήσης του, πάντοτε σε συνδυασμό με την χρήση του UserID. Κάθε φορά που ο Πελάτης χρησιμοποιεί το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της πλατφόρμας θα πρέπει να πιστοποιεί την ταυτότητά του με την κάθε φορά ενδεικνυόμενη χρήση των παραπάνω απόρρητων προσωπικών του κωδικών (Password και UserID, εφεξής «Κωδικοί») κατά τη σύνδεση με την πλατφόρμα.
  5. Ο Πελάτης πιστοποιεί στην πλατφόρμα ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ο νόμιμος εκπρόσωπός ενός ανηλίκου ή γονέας μπορεί να εγκρίνει τη χρήση της υπηρεσίας και τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης από έναν ανήλικο υπό τη συνεχή επίβλεψη και με την ανάληψη των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της πλατφόρμας από τον ανήλικο.
  6. Από τη στιγμή που γίνει ενεργοποίηση της συνδρομής από μέρους του πελάτη και λάβει τον κωδικό ταυτότητας (userID) και τον μυστικό κωδικό αναγνώρισης (password) η συναλλαγή δεν ακυρώνεται και δεν επιστρέφεται το καταβληθέν χρηματικό ποσό, δεδομένου οτι αφενώς μεν παρεχεται απο την πλατφορμα δωρεαν δειγμα καθε υπηρεσιας της, ελευθερα και απεριοριστα, προκειμενου ο πελατης να γνωριζει πληρως τις υπηρεσιες αυτης, και αφετέρου οτι με την ενεργοποίηση της συνδρομής και παραλαβή των κωδικών παρέχεται από την πλατφόρμα πλήρως η υπηρεσία. Ο πελάτης με την ενέργοποίηση της συνδρομής και την παραλαβή των κωδικών δίνει ρητός τη συγκατάθεσή του για την εκτέλεση της σύμβασης και αναγνωρίζει οτι θα απολέσει το δικαίωμα της υπαναχώρησησς μόλις η σύμβαση εκτελεστεί πλήρως από την πλατφόρμα.
  7. Η πλατφόρμα διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα σήματα, τους διακριτικούς τίτλους και γενικά κάθε διακριτικό γνώρισμα για τα προγράμματα Λογισμικού, τις επικοινωνιακές συνδέσεις, ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας σε σχέση με τα ως άνω. Η πλατφόρμα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, παρέχει στον Πελάτη το μη αποκλειστικό και ανεκχώρητο δικαίωμα χρήσης των εκπαιδευτικού υλικού που παρέχονται για τη λήψη των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, του οποίου θα κάνει χρήση μόνον ο ίδιος ο πελάτης. Ο Πελάτης δεσμεύεται και αναγνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση μετά την λήξη της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο δεν θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας, η χρήση των οποίων παρέχεται σε αυτόν για τη λήψη των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.
  8. Ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει μυστικό και να μη γνωστοποιεί τον προσωπικό Κωδικό του σε τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή του. Απαγορεύεται ρητώς να πωλήσει, να μισθώσει, να δανείσει, να επινοικιάσει και να παραχωρήσει εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο μέρος των υπηρεσιών που του παρέχονται με την παρούσα σύμβαση. Η πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να προβεί, χωρίς προειδοποίηση, αζημίως και την τήρηση προθεσμίας, στην καταγγελία της παρούσας σύμβασης και τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας καθώς και για κάθε σοβαρό λόγο που καθιστά επιζήμια ή επικίνδυνη ή δικαιολογημένα μη ανεκτή τη συνέχιση της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη (ιδίως χρήση του ίδιου λογαριασμού από δύο (2) διαφορετικές διευθύνσεις ίντερνετ ταυτόχρονα, ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του πελάτη κ.α.). Ο Πελάτης συμφωνεί και συνομολογεί ότι η χρήση της πλατφόρμας γίνεται υπό την πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη. Ούτε η πλατφόρμα, ούτε οι προμηθευτές ή άλλοι εγγυώνται ότι η χρήση της θα είναι συνεχής ή ελεύθερη από προβλήματα ή σφάλματα ούτε δίνουν και οποιανδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχονται. Η υπηρεσία παρέχεται, όπως διατίθεται, χωρίς καμία εγγύηση, ενώ καμιά συμβουλή – γραπτή ή προφορική – ή πληροφορία που δίδεται δεν αποτελεί ή υπονοεί εγγύηση.
  9. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του theofilis.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.